Disclaimer voor www.priemo.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.priemo.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Shangwu Group BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intelectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shangwu Group BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Shangwu Group BV.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Shangwu Group BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Shangwu Group BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Shangwu Group BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.priemo.com op deze pagina.

Overig

Shangwu Group BV is een onafhankelijke onderneming en is niet geautoriseerd, gesponsord of anderszins goedgekeurd door Apple Computer, Inc. Apple, het Apple-logo, iMac, Mac Mini, MacBook Pro, Mac, Mac-logo, PowerBook zijn handelsmerken van Apple Computer Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Afbeeldingen die op deze site worden gebruikt onder copyright van Shangwu Group BV. Extra bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de individuele bedrijven en worden hierbij erkend.